Angebote zu "Epub" (6 Treffer)

Eine indische Liebe (eBook, ePUB)
10,99 € *
ggf. zzgl. Versand

In Indien ist Sarah Lloyd zwei Jahre geblieben. Die Liebe war da im Spiel: zu der Landschaft, den alten Mustern des dörflichen Kunsthandwerks (für die kaum ein Inder mehr einen Blick hat) ? und zu Jungli, einem Sikh; Außenseiter auch er in seiner Gruppe. Gemeinsam erproben sie, wie viele kulturelle Barrieren starke Zuneigung überwinden kann ? und wo sie schließlich scheitern muß. Sarah Lloyd hat dabei zwei Jahre lang das traditionellste Frauenleben geführt und seine unerwarteten Freiheiten erkundet.

Anbieter: buecher.de
Stand: 21.03.2018
Zum Angebot
Champagne Summer: At the Argentinean Billionair...
5,49 € *
ggf. zzgl. Versand
(5,49 € / in stock)

Champagne Summer: At the Argentinean Billionaire´s Bidding / Powerful Italian, Penniless Housekeeper (Mills & Boon M&B):ePub First edition India Grey

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 01.03.2018
Zum Angebot
Der Hund aus Terracotta / Commissario Montalban...
8,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Commissario Montalbano ist schon ein bißchen überrascht, als der flüchtige Mehrfachmörder Tano u Grecu um seine Verhaftung bittet. Schließlich ist der Commissario, was diese Dinge betrifft, eher an Widerstand gewöhnt. Die Erklärung indes ist einleuchtend: Tano fürchtet seine Feinde in der Mafia mehr als die Polizei - mit Recht, wie sich herausstellt, denn wenig später wird er ermordet. Was zunächst aussieht wie ein typisches Verbrechen der Mafia, entwickelt sich zu einem komplizierten Fall, als Montalbano bei seinen Nachforschungen auf ein weiteres, bereits fünfzig Jahre zurückliegendes Verbrechen stößt. In einer Höhle entdeckt er die skelettierten Leichen eines Mannes und einer Frau in inniger Umarmung, bewacht von einem lebensgroßen Schäferhund aus Terracotta ... Commissario Montalbano löst seinen zweiten Fall.

Anbieter: buecher.de
Stand: 21.03.2018
Zum Angebot
Lustiges Taschenbuch Spezial Band 27 - Geisters...
8,49 € *
ggf. zzgl. Versand

Dumpf schlägt es zwölf von Entenhausens Kirchtürmen. Was wabert da um die Ecke von Donalds Haus? Nur der Nachtnebel, oder der zum Spuk gewordene Fluch der Hexe Gundula? Können Enten Gänsehaut bekommen? Schnatterschnabel Donald wird es spätestens zur Geisterstunde auf Schloss Schreckenstein herausfinden. Auch seinen Oheim ereilen Grüße aus der Gruft. War die grässliche Fratze real, die Dagobert gerade am Geldspeicherfenster gesehen hat, oder war der Milliardenbeschwörer nur geistesabwesend? Lässt ihm die jahrelange Wassersuppen-Diät genügend Kräfte, um mit dem Feinschmecker-Geist fertig zu werden? Micky braucht indes einen Geistesblitz, als grusliger grüner Schleim die Geisterstadt Entenhausen überglibbert. Alle seine Mitbürger sind plötzlich weg - wie von grausiger Geisterhand ins namenlose Nichts gezerrt ... Ein begeisterndes Buch mit 15 geistreichen Geschichten. Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm Der US-amerikanische Filmemacher avancierte in den 1920er Jahren zum bedeutendsten Produzenten von Animationsfilmen. Walt Disney war es, der zu jener Zeit die Micky Mouse kreierte, die als Markenzeichen der Disney Company und als erster Comic-Held weltberühmt werden sollte. Ob Bambi, Pluto, Goofy, Das hässliche Entlein, Donald Duck oder Mary Poppins, der Name Disney bürgt für die Entführung in die zauberhafte Welt der Kindheit.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 07.11.2017
Zum Angebot
Nutuk - Resimli ve Aç?klamal? Tam Metin, Osmanl...
1,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Nutuk Kitab? Hakk?nda: Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün Nutuk isimli kitab? yakla??k 1.000 sayfadan olu?uyor ve yay?nevimiz arac?l???yla kitab?n TAMAMI size üst düzeyde kalitede TEK bir e-kitap olarak, EPUB format?nda sizlere sunuluyor. Atam?z?n Nutuk isimli kitab?n? siz de?erli okurlar?m?zla payla?madan olmazd?. M. Kemal Atatürkün kendisine ait ve kendisinin yazm?? oldu?u bu kal?n kitap ile ne kadar kuvvetli ve hitabeti sa?lam bir öncü oldu?unu bir kere daha anlayacaks?n?z. ?çerisinde Atatürke ait olan onlarca ders niteli?inde yaz?lm?? hat?ralar, tavsiyeler ve tesirli sözler içeren her Türk yurtta??n?n okumas? ?art olan çok özel bir kitapt?r Nutuk. Nutuk, tüm bunlar?n yan?nda, yeni Türkiye devletinin yaz?lan ilk tarihidir de asl?nda ve yazar? da Mustafa Kemal Atatürktür. Yapt??? tarihi gelecekteki Türk insan?na tan?tabilmek emeliyle bu kitab? kaleme alm??t?r. Nutuk, ilk kez Atatürk taraf?ndan kurulan Cumhuriyet Halk Partisinin 15-20 Ekim 1927 tarihleri aras?nda Ankara da toplanan ?kinci Kurultay?nda okunmu?tur. Konu?man?n tamam? otuz alt? buçuk saat sürmü?tür. Nutuk, 1919dan ba?layarak 1927ye kadar olan tarih dilimini incelemektedir. Bu dönem kitapta üç bölümde ele al?nm??t?r: 1) Kuva-i Milliye (Ulusal güçler) Dönemi Nutukta yeni Türkiye Devletinin kurulu?u anlat?lmaktad?r. Yeni Türk devletinin kurulmas?ndaki maksat da ?u ?ekilde aç?klanm??t?r: Türk ulusunun onurlu ve ?erefli bir ulus olarak ya?amas?d?r. Bu da tam ba??ms?z olmakla sa?lanabilir. Ne kadar zengin olursa olsun, ba??ms?zl?ktan yoksun bir ulus uygar insanl?k kar??s?nda u?ak durumunda kalmaktan ileriye gidemez. demi?tir ve Mustafa Kemal Atatürk ?u sözleri söylemi?tir Türkün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksektir. Böyle bir ulus tutsak ya?amaktansa yok olsun daha iyidir. Diyerek kurtulu? isteyenlerin parolas?n?n Ya ba??ms?zl?k ya ölüm! oldu?unu söylemi?tir. Burada devlet kurman?n zorluklar? görülmektedir. Atatürk Samsuna ç?kt??? anda ülkenin genel durumu; Osmanl? Devletinin içinde bulundu?u topluluk sava?ta yenilmi? Osmanl? Ordusu zedelenmi?, ko?ullar? a??r bir ate?kes imzalanm??, ulus yorgun ve bitkin bir durumda, ulusu ve ülkeyi sava?a sürükleyenler yurttan kaçm??, padi?ah ve halife soysuzla?m??, kendini ve taht?n? koruyacak alçakça önlemler ara?t?rmakta, hükümet yüzsüz, onursuz, korkak, ordunun elinden silahlar? ve cephanesi al?nm?? ve al?nmakta, yurdun dört bir yan?ndaki topluluklar devletin bir an önce çökmesine çaba harc?yorlard?. Bu ?ekilde aç?klad?ktan sonra ulus egemenli?ine dayanan kay?ts?z ?arts?z yeni bir devleti kurmak için izledi?i politikay?, kar??la?t??? güçlükleri bunal?mlar? ve çat??malar? anlatmaktad?r. Bu haliyle Nutuk, sömürgeci devletlerin alt?nda ya?ayan uluslara kurtulu? yolunu gösteren bir yap?t özelli?i ta??maktad?r. 2) Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920de aç?lm?? ve o günden sonra tüm askeri ve sivil makamlar?n ulusun ba?vuraca?? en yüce kat?n Meclis olaca??n? halk?na bildirmi? ve Meclis, Mustafa Kemal Atatürkün aç?k ve gizli oturumlardaki bir iki gün süren aç?klamalar? ve konu?malar?ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan? seçmi?tir. 3) Cumhuriyet Dönemi: Atatürk ?smet Pa?a ile birlikte bir yasa tasar?s? haz?rlad?. Bu tasar?daki 20 Ocak 1921 tarihli anayasan?n devlet biçimini saptar maddelerini de?i?tirerek birinci maddenin sonuna Türkiye Devletinin Hükümet biçimi Cumhuriyettir cümlesini ekleyerek maddeyi de?i?tirmi?tir ve yap?lan Meclis toplant?s?nda Anayasan?n De?i?tirilmesi ile ilgili maddenin görü?ülmesi kabul edildi. Toplant? sonunda yasa birçok milletvekilinin Ya?as?n Cumhuriyet! söylemleri ile kabul edildi ve böylece 29 Ekim 1923te Cumhuriyet ilan edilmi? oldu. Daha sonra Cumhurba?kanl??? seçimine geçildi. Oylamada Mustafa Kemal Atatürk toplant?ya kat?lan yüz elli sekiz ki?inin tümünün oylar?n? alarak Cumhurba?kan? seçildi. Nutuk sömürge uluslar?n ba??ms?zl?klar?n? kazanmaya yard?mc? olacak bir program niteli?indedir. Bu eser okundu?unda Türk kurtulu? sava??n?n bir askeri sava? oldu?u kadar bir dü?ünce sava?? da oldu?u görülmektedir. Nutuk, Mustafa Kemal Atatürkün halk?na verdi?i bir hesap pusulas?d?r. Çünkü ulusal kurtulu? sava?? boyunca o halk?yla birlikte olmu?tu ve halk?na Hayat demek sava? ve çarp??ma demektir. Hayatta ba?ar? yüzde yüz sava?ta, ba?ar? kazanmakla elde edilebilir. Bu da manevi ve maddi güce dayan?r. ?nsanlar?n u?ra?t??? tüm sorunlar, kar??la?t??? tüm tehlikeler, elde etti?i ba?ar?lar toplumca yap?lan genel

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 20.02.2018
Zum Angebot